ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2565 ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอันดามัน ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน และผู้เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
• พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษา…….. ว่าด้วย ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. …….
• พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย คณะกรรมการวิชาการ พ.ศ. 2565 และการพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการวิชาการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2565
• พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 และการพิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2565
• พิจารณา อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ตกค้าง
• พิจารณา อนุมัติการให้ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนฤดูร้อน) ตกค้าง
• พิจารณา เห็นชอบอาจารย์พิเศษในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
• พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พ.ศ. 2565
• พิจารณา บุคคลเพื่อแต้งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
• พิจารณา เห็นชอบการขยายห้องเรียน สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
#ขอขอบคุณภาพ : วิทยาลัยเทคนิคสตูล
PR สอต.3 : 14 มิถุนายน 2565

About Post Author