ผอ.สอต.3 ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย “ทิศทางและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นโยบายด้านความมั่นคงของสำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา” และเป็นประธานพิธีปิดการประชุมในโครงการดังกล่าว
พร้อมด้วย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ชำนาญการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 วิทยากรบรรยาย “แนวโน้มการจัดการศึกษาและยกระดับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอเพื่อการพัฒนาสู่อาชีวศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570”
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมบุปผาแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารสถานศึก ครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ
PR-ives.3. | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author