คณะศึกษาดูงาน จาก East Cost Vocational College Zone ,Malaysia

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565
ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักฯ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก East Cost Vocational College Zone ,Malaysia ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และ ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมงานปิโตรเลียม สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง และสาขาวิชาเทคนิคโลหะ
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author