ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3