ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
▪️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในรูปแบบบบออนไลน์ (Google Meet)
▫️ โดย ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการก่อนเข้าวาระการประชุม ทั้งนี้ นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.สิทธิชัย พิริยคุณธร กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23(5), นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย ผู้แทนครู/คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2565
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author