ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 11 มกราคม 2566
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2566
โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23 (5) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการ ร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการเปิดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรม สาขางานคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา สาขาวิชาโลจิสติกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคสตูล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรม สาขางานการจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม (ทวิภาคี) ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา พิจารณากลั่นกรองข้อมูลอจารย์พิเศษ ที่สอนในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 และพิจารณากลั่นกรอง ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2566
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author