การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิดร่วมพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้” โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
▫️ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย รศ.ดร. ทวีศักดิ์ เรืองพีรกุล กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3) รศ.ดร. ชญานุช แสงวิเชียร กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (3) ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน กรรมการวิชาการ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบัน นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิดร่วมพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้” โดยมี ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
▫️ ในการจัดประชุมครั้งนี้ มีนายกสภา กรรมการสภาและผู้บริหาร สถาบันการอาชีวศึกษาศึกษาในภาคใต้ ทั้ง 4 สถาบันฯ ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยนางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน (ผศ.ตรีพล เจาะจิตต์ นายกสภาสถาบันฯ เกษตรภาคใต้) และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
▫️ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมคิดร่วมพัฒนาการ อาชีวศึกษาภาคใต้” เป็นการนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ให้เป็นในทางเดียวกัน
PR-IVES3 | สอต.3
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
Tel. 074-212515 , 074-212517

About Post Author