ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

การขอสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ระเบียบสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การกำหนดค่าลงทะเบียนเรียนและค่าทำเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)2564

  1. แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา

  2. แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต


เอกสารชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(ภายในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566)

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

410101  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

4010401  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

440402  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

460204  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ


วิทยาลัยเทคนิคยะลา

410105  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

410405  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า


วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

4010207  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

4011307  สาขาวิชาเทคโยโลยีพลังงาน

410407  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กลุ่มที่ 1

410407  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า กลุ่มที่ 2

4013707  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

4090107  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

420108  สาขาวิชาการบัญชี


วิทยาลัยเทคนิคสตูล

สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์

สาขาวิชาการตลาด


 

About Post Author