การประชุม ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยอาชีวศึกษา สู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 3 กุมภาพันธ์ 2566
▫️ นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานการประชุม ส่งผลงานวิจัยเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโครงการส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยอาชีวศึกษา สู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) ณ ห้องประชุมนะเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
📌 โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน คณะผู้บริหาร ครูผู้สอนประจำศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม
📌 โดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานที่ประชุม บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ แนวทางการดำเนินการของผู้แทนพิเศษรัฐบาลด้านการศึกษา ในการบูรณาการการศึกษา ด้านอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน “แก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงานสร้างอาชีพประหยัดงบประมาณ ลดความซ้ำซ้อน” ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
📌 พร้อมด้วย นายราตรีสวัสดิ์ ธนานันต์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยอาชีวศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับวิสาหกิจชุมชน และ Quick Win ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”
📌 และ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 บรรยายสรุป นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author