ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 1/2566

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 7 กุมภาพันธ์ 2566
▫️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (สอต.3) ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
▫️ โดยมี ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ , นายพีรพล สาครินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายเจริญ เดชเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายเฉลิมพล ติกบริพัตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ , รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ทรงคุณวุฒิ , ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ , นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้แทนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
📌 พิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกองทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
📌 พิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาการวิจัย พ.ศ. 2566
📌 พิจารณาเอกสารประกอบการขอรับทุน (แบบ กว. 01-06)
📌 พิจารณาแนวทางการสนับสนุนการจัดหางบประมาณเพิ่ม
📌 พิจารณาจำนวนทุนสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนานักวิจัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author