ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 8 กุมภาพันธ์ 2566
▫️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ประธานกรรมการวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน นายเฉลิมพล ติกบริพัตร์ รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม นายเจริญ บางเสน นายวิเชียร บุญเตี่ยว นายสุธา บัวดำ นางสาธิตา ทันตเวช ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย นายนิพนธ์ บุญสกันต์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมหารือข้อราชการและร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
📍 พิจารณากลั่นกรองการเปิดทำการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
📍 พิจารณากลั่นกรอง ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2566
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author