ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2566

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! 8 กุมภาพันธ์ 2566
▫️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายประเสริฐ มณี รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผศ.สิทธิชัย พิริยคุณธร กรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23(5) นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายเฉลิม เดิมหมวก ผู้แทนครู/คณาจารย์ นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย ผู้แทนครู/คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาการสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาบุลากร
-• 𝙋𝙍-𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• Tel. 074-212515 074-212517
-• Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author