นายกสภา ประธานเปิดการประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถาบัน ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 𝙉𝙚𝙬𝙨 ! วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
▫️ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถาบัน ครั้งที่ 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ประจำปีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์
▪️ โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบัน คณาจารย์และหัวหน้าภาควิชา และนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิจัยฯ โดยมี นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ
▫️ การประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถาบัน ครั้งที่ 4 ในวันนี้ มีการนำเสนอผลงานระดับสถาบันในรูปแบบเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) มีผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งนำเสนอในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
📌 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรม จำนวน 32 ชิ้นงาน
📌 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาและสังคม จำนวน 16 ชิ้นงาน
📌 กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านคหกรรม อาหาร เกษตรและประมง ศิลปกรรม จำนวน 10 ชิ้นงาน
▫️ การจัดการประชุมวิชาการและประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ ระดับสถาบัน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง จากวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และคณะกรรมการดำเนินงาน จากคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจประเมินผลงาน ในนามของคณะกรรมการจัดประชุม วิชาการฯ ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง
🟣 ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม : https://bit.ly/3zg5b6d
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author