พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่ง

                        ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 23 แห่ง เพื่อพัฒนากำลังคนด้านการศึกษา ยกระดับสมรรถนะวิชาชีพ พัฒนากลไกการรับเข้าศึกษาต่อ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมในพิธี ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ข้อตกลงความร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งเน้น
▪️(1) พัฒนาและยกระดับคุณวุฒิผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
▪️(2) พัฒนาและยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
▪️(3) พัฒนาระบบและกลไกการรับเข้าศึกษาต่อและเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษาให้กับนักศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
▪️(4) พัฒนาความร่วมมือการจัดการศึกษาตลอดชีวิตด้วยระบบธนาคารหน่วยกิต
▪️(5) พัฒนาความร่วมมือการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพครูของนักศึกษาวิชาชีพครูจาก มทร.ธัญบุรี
▪️(6) พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ
โดยมีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
 

About Post Author