ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

● 𝗜𝗩𝗘𝗦𝟯 𝗡𝗲𝘄𝘀. วันที่ 15 กันยายน 2566
              สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมนพเก้า และประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
▪️ พิจารณา
– พิจารณากลั่นกรองข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
– พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเล็กน้อย สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

About Post Author