การประชุม เพื่อร่วมวางแผนดำเนินงาน “ประชุมสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

● 𝗜𝗩𝗘𝗦𝟯 𝗡𝗲𝘄𝘀. วันที่ 15 กันยายน 2566
                                         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสถาบัน ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ชำนาญการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายประเสริฐ มณี ผู้ชำนาญการด้านบริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสถาบัน เข้าร่วมการประชุม เพื่อร่วมวางแผนดำเนินงาน “ประชุมสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
                                        เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสอดคล้องในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ต่อไป
 

About Post Author