โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในรูปแบบ Onsiteและในรูปแบบ Online (Google Meet)

● 𝗜𝗩𝗘𝗦𝟯 𝗡𝗲𝘄𝘀. วันที่ 16 กันยายน 2566
                          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในรูปแบบ On-site ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในรูปแบบ Online (Google Meet) ในระหว่างวันที่ 16 – 17 (ภาคทฤษฎี) และ วันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 (ภาคปฏิบัติ)
โดย นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ชำนาญการด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมี นายเจริญ บางเสน เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี”
                          โดยกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมในวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 (ภาคทฤษฎี) และ วันที่ 23 – 24 กันยายน 2566 (ภาคปฏิบัติ) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์หลักคือการเสริมสร้างความรู้และทักษะของครูฝึกในสถานประกอบการในด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความเข้าใจและมีความสามารถตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมฯ
   

About Post Author