โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในรูปแบบ On-site และ Online (Google Meet)

● 𝗜𝗩𝗘𝗦𝟯 𝗡𝗲𝘄𝘀. วันที่ 17 กันยายน 2566
                                         สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดำเนินการโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในรูปแบบ On-site ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และในรูปแบบ Online (Google Meet) ในระหว่างวันที่ 16 – 17 (ภาคทฤษฎี)
                                         โดยมี นายนันทชัย ทองเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จากัด เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การกำกับ ดูแล นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” และ “การเขียนแผนการฝึกอาชีพ” ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาครูและการฝึกอาชีพในสายเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการในสถานประกอบการในภาคใต้ โครงการนี้เป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เรียนในสาขานี้

About Post Author