ผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารและผู้แทนคณาจารย์ฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เรื่อง ผลการเลือกผู้แทนผู้บริหารสถาบัน และผู้แทนคณาจารย์หรือข้าราชการที่มิใช่ผู้บริหารสถาบัน
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

-• 👨  Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

 

About Post Author