ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบัน ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบออนไลน์ (Google Meet) และ On-site ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อร่วมหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
▪️ พิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการภายใน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
▪️ พิจารณา ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง ให้ใช้การแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาลัย เป็นคณะวิชาและภาควิชาในการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip
-• 👨 Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author