ประชุมกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ประชุมกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23 (5) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ร่วมประชุมหารือ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และ ข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2563 และร่วมพิจารณาตามระเบียบว่าระการประชุม ดังนี้
– พิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน
– พิจารณา (ร่าง) ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
ภาพ/ข่าว : Phichayaphat Nunthip
Tel. 074-212515 074-212517
website : www.ives3.ac.th
Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน  กลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

About Post Author