ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

About Post Author