การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา

วันที่ 10 มกราคม 2567  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี รศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มาตรา 23 (3)) พร้อมด้วย รศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มาตรา 23 (3)) เป็นวิทยากรบรรยาย การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล พร้อมแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมตามสาขาวิชาเพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ คอศ.1 ให้เป็นไปตามตามมาตรฐานคุณวุฒิ
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author