การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา (วันที่ 3)

วันที่ 12 มกราคม 2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (#วันที่3)
โดยมี นายเจริญ บางเสน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
และนางประกายแก้ว ศุภอักษร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย การตรวจสอบความสอดคล้องรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ในการจัดประชุมครั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอขอบคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน และขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

 

About Post Author