การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (วันที่ 3)

วันที่ 12 มกราคม 2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม 2567 ณ ห้อง Smart Class Room วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (#วันที่3)
โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย รศ.ดร.มนต์สรวง ยางทอง เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ องค์ประกอบของบทความวิจัย เพื่อยกระดับและพัฒนาครู คณาจารย์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประชุม
ในการจัดประชุมครั้งนี้ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ขอขอบคุณ คณะวิทยากรทุกท่าน และขอบคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มกราคม 2567
#สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3 #ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีของจังหวัดชายแดนใต้
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author