การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 มกราคม 2567
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากรสถาบันฯ ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยมี นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการสอบ V-NET ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผู้ชำนาญการด้านการบริหาร ผู้ชำนาญการด้านยุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 20-21 , 27-28 มกราคม 2567 โดยมีจำนวน 34 สนามสอบ และแบ่งสายการตรวจเยี่ยมสนามสอบออกเป็น 6 สาย ได้แก่
📌 สาย A สนามสอบจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม
* คณะทำงานประกอบด้วย: นายไชยา คงพรหม (ประธาน) นางสาวจรินทร์พร นพแดง และนางสาวปิยากร ขันธวุธ
📌 สาย B สนามสอบจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
* คณะทำงานประกอบด้วย: นายประเสริฐ มณี (ประธาน) นางสาวนภัสศรันย์ โอชาอัมพวัน และนายนุสิทธิ์ เหล็กเพ็ชร
📌 สาย C สนามสอบจังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยการอาชีพรามัน วิทยาลัยชีวศึกษาสงขลา และวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร
* คณะทำงานประกอบด้วย: นายนิพนธ์ บุญสกันต์ (ประธาน) ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริพร ศรีประสม นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์ และนางสาวอุทุมพร แก้วคำ
📌 สาย D สนามสอบจังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์ วิทยาลัยการเกษตรเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล และวิทยาลัยการอาชีพละงู
* คณะทำงานประกอบด้วย: ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย (ประธาน) นายพัลลภ มานพ และนายร่อเฉด เจ๊ะสัน
📌 สาย E สนามสอบจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย วิทยาการอาชีพตากใบ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคบางนรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และโรงเรียนระโนดวิทยา
* คณะทำงานประกอบด้วย: นางอำพา กาญจนถาวร (ประธาน) นางสาววริศรา ศรีวิลัย และนายณัฐสิทธิ์ สุขด้วง
📌 สาย F สนามสอบจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาซิซสถานพณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
* คณะทำงานประกอบด้วย: นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ (ประธาน) นางสาวรักษ์พิพา มุ่งงามวิจิตร และนางสาวศิรัญญา รัตนฉวี
-• 𝙋𝙍. 𝙞𝙫𝙚𝙨𝟯 | ประชาสัมพันธ์ สอต.3
-• 📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
-• ☎️ Tel. 074-212515 074-212517
-• 🌐 website : www.ives3.ac.th
-• 👨 Admin PR : Phichayaphat Nunthip

About Post Author