ศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามดำเนินงานของสนามสอบ 20 -21 มกราคม 2567

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ศูนย์ประสานงานการทดสอบทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 21 และ วันที่ 27 – 28 มกราคม 2566 ณ สนามสอบจังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และนราธิวาส
โดย นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 (ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานฯ) มอบหมายให้คณะทำงาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อติดตามดำเนินงานของสนามสอบให้เป็นไปตามมาตราฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) กำหนด ในวันที่ 20 มกราคม 2567 ดังนี้
✅ คณะทำงาน สาย A ประกอบด้วย: นายไชยา คงพรหม (ประธาน) นางสาวจรินทร์พร นพแดง และนางสาวปิยากร ขันธวุธ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี และวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
✅ คณะทำงาน สาย B ประกอบด้วย นายประเสริฐ มณี (ประธาน) และนางสาวนภัสศรันย์ โอชาอัมพวัน ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
✅ คณะทำงาน สาย C ประกอบด้วย นายนิพนธ์ บุญสกันต์ (ประธาน) และนางสาวอุทุมพร แก้วคำ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ วิทยาลัยชีวศึกษาสงขลา
✅ คณะทำงาน สาย D ประกอบด้วย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย (ประธาน) และนายพัลลภ มานพ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคสตูล และวิทยาลัยการเกษตรเทคโนโลยีสตูล
✅ คณะทำงาน สาย E ประกอบด้วย นางอำพา กาญจนถาวร (ประธาน) นางสาววริศรา ศรีวิลัย และนายณัฐสิทธิ์ สุขด้วง ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

About Post Author