การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 #เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1/2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์) ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
📌 โดย นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้ชำนาญการด้านยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
✅ การเปลี่ยนผู้ทำหน้าที่ผู้รักษาราชการแทนประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
✅ การกำหนดสถาบันที่รับผิดชอบงานตามเกณฑ์การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ตามเกณฑ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
* การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
* การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรวมถึงการประเมิน
* การจัดทำเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลลัพธ์การเรียนรู้และประสบการณ์รายบุคคลรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
* การจัดทำหลักเกณฑ์การถ่ายโอนครูเป็นอาจารย์ของสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
✅ การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา ให้ครอบคลุมตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

About Post Author