ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบัน ตามมาตรา 23(4) ผู้แทนผู้บริหารสถาบัน