ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์
 โดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว กรรมการสภาสถาบันมาตรา 23 (3) เป็นประธานที่ปะชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
• พิจารณา การปรับปรุงประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง แนวทาวการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
• พิจารณา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญยาตรี พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบติการ

About Post Author