โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ระดับปริญญาตรี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผ่านระบบออนไลน์
🔻 โดย นางอมรรัตน์ จันวัฒนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายขรรค์ชัย กาละสงค์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
🔻 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ชำนาญการ ผู้บริหารวิทยาลัย หัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี ครู/อาจารย์ ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ ทองขาว เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ในชีวิตประจำวัน”
📌 #วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้ประกอบการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยมีเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
– แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21
– ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็น
– เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการทำงานและการเรียนรู้
– จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
โครงการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้ประกอบการ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
#ผู้รับผิดชอบโครงการ : สำนักยุทธศาสตร์การพัฒนาและความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

About Post Author