ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหารองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน