การพิจารณาสมรรถนะของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน

🗓️ วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ดำเนินการพิจารณาสมรรถนะของผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน จากการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
📌 โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเจริญ ไชยสวัสดิ์ ผู้แทนจากผู้บริหารสถาบัน, นายเอกองค์ หลงราม ผู้แทนจากผู้บริหารสถาบัน, นายขรรค์ชัย กาละสงค์ ผู้แทนจากครูหรือคณาจารย์ นายฮาซัน มะยีแต ผู้แทนครูหรือคณาจารย์ และนางสาวนภัสศรันย์ โอชาอัมพวัน เจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมพิจารณาผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
ดำเนินการสรรหา ตามมาตรา 28 วรรคสอง วรรคสาม และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 และตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 โดยมีผู้ผ่านคุณมสบัติการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน และมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
▪️ รศ.ดร.มนต์สรวง ยางทอง พนักงานเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
▪️ นายสมชาย นวลใย ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
▪️ นางสาธิตา ทันตเวช ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
▪️ ดร.อุษณีย์ จิตตะปาโล ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
▪️ นายพัลลภ มานพ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
▪️ ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ข้าราชการบำนาญ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
💠 ช่องทางการติดตาม 💠
FB : ประชาสัมพันธ์ อาชีวศึกษา ภาคใต้สาม
Fanpage : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
✦━━━━━━━━━━━━━━━━━✦
🔸 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 🔸
☎️ Tel : 074 212 515, 074 212 517

About Post Author