ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง BETSUKAWA CORPORATION กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

🗓️ วันที่ 2 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 13.30 น. | ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง BETSUKAWA CORPORATION กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
✅ การพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรสมรรถนะสูงระดับปริญญาตรีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (loT) และระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า (Control Center Panel) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะในจังหวัดสงขลา(Songkhla Model of Smart Factory)
✅ การพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาตรีอาชีวะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม IOT และ Smart Factory นำไปสู่บุคลากรสมรรถนะสูง เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะสมรรถนะสูง ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานโรงงานอุตสาหกรรมอัจฉริยะในจังหวัดสงขลา (Songkhla Model of Smart Factory) ได้อย่างเหมาะสม
✅ การพัฒนาร่วมมือในด้านวิชาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
● งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
ภาพ/ ข่าว : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
โทร. 074 212 515 , 074 212 517
# 2 เมษายน 2567
Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author