ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จาก บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

🗓️ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. | ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายสมชาย นวลใย รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน และนายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต รับฟังการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จาก บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
📌 โดยมี ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาร่วมมือในด้านวิชาการ พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่อาชีวะสมรรถนะสูงเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมได้อย่างเหมาะสม สร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และภาคอุตสาหกรรมในอนาคตต่อไป
● งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
ภาพ/ ข่าว : Phichayaphat Nunthip
โทร. 074 212 515 , 074 212 517
# 1 เมษายน 2567
Admin IVES3: ร่อเฉด  เจ๊ะสัน

About Post Author