ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าคณะวิชาและหัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567

🗓️ วันที่ 4 เมษายน 2567 ⏰ เวลา 13.30 น.
📌 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าคณะวิชาและหัวหน้าภาควิชา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์
👉 โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน, นายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน, นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต, รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการและพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
– การส่งบัญชีรายชื่ออาจารย์พิเศษ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
– การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
– การเตรียมการประชุมวิชาการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำการศึกษา 2566
– การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
– การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568
– ข้อหารือการเก็บเงินค่าลงทะเบียนและการหักเป็นเงินรายได้สถาบัน
– การพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่เชิงพาณิชย์
● งานประชาสัมพันธ์ สอต.3
ภาพ/ ข่าว : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
โทร. 074 212 515 , 074 212 517
# 4 เมษายน 2567
Admin IVES3: ร่อเฉด เจ๊ะสัน

About Post Author