เกียรติบัตร การนำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการและการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

เกียรติบัตร การนำเสนอผลงาน

ประชุมวิชาการและการประกวดผลงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี และสิ่งประดิษฐ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566

ที่ รหัสบทความ ชื่อบทความวิจัยฯ ผู้วิจัย/ผู้วิจัยร่วม ชื่อสาขาวิชา ชื่อสถานศึกษา
กลุ่ม A เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรม ภาคบรรยาย  จำนวน 26 เรื่อง
1 AO01 ชุดจ่ายพลังงานไฟฟ้าเอนกประสงค์เคลื่อนที่โดยพลังงานแสงอาทิตย์ นายฤทธิรงค์ เตียวสกุล
นายสมคเณ มณีนวล
นางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
นายอภิชาญ มูลละคร
เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
2 AO02 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ จากพลังงานลม Wind Charger นายจตุพร ศรีประสม
นายธเนศพล  เซ่งล่าย
นายสุรศักดิ์ คงยวง
นางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
นายอภิชาญ มูลละคร
เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
3 AO03 เตาหุงต้มที่ใช้น้ำมันเก่า นายเชิงชาญ  ปทุมมณี
นายปริญญา  จันทรศิริ
นางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
นายอภิชาญ มูลละคร
เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
4 AO04 การสร้างเครื่องลดก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) นายพงศ์พันธ์ ดาบเงิน
นายณพรรษนนท์ อนุชาญ
เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
5 AO05 เครื่องตัดพลังงานไฮโดรเจน นายพิทวัส นิ่มดำ
นายบัณฑูร พรหมรักษ์
นายอภิชาญ มูลละคร
เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
6 AO06 รถตัดหญ้าบังคับวิทยุพลังงานแสงอาทิตย์ นายจิรัตฐิ ไชยหมาน
นายฐานนท์ จันทรัตน์
เทคโนโลยีพลังงาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
7 AO07 ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ นายวรากร ยอดพรมทอง เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
8 AO08 พัฒนาระบบแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยผ่านแอปพลิเคชันไลน์พร้อมถ่ายรูป นายนิซอลาฮูดิน  โตะเล็ง
นายอัลฟาตีฮา  มะลูมุ
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
9 AO09 พัฒนาเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนผ่านแอปพลิเคชั่น Blynk นายชารีฟ สาและ
นายยะห์ยา สาและ
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
10 AO10 พัฒนาระบบตรวจวัดแรงดันแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ผ่านแอปพลิเคชัน Blynk นางสาวปิยาพัชร พรมวงษ์
นายมูฮัมหมัดอารีฟีน เฮงบารู
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
11 AO11 พัฒนาเครื่องไล่สัตว์อัตโนมัติด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคและเสียงกริ่งผ่านแอปพลิเคชัน Blynk นายซูกีฟลี มะงัน
นายฟาริด ฮีเย็งสุวรี
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
12 AO12 พัฒนาระบบตรวจจับผู้บุกรุกในสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันไลน์พร้อมถ่ายรูป นายอลีฟ หะระตี
นายอานัส สาแล
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคยะลา
13 AO13 เครื่องมือดันลูกสูบคาลิปเปอร์เบรกรถยนต์แบบ 4 พอร์ต นายพัณธ์เพชร ด้วงโยธา
นายทัศน์พล บุณวรรโณ
นายปฏิพัทธ์ มีทอง
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
14 AO14 สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นายบัดรู ดอเล๊าะ
นายมูฮัมหมัดนูร ยิ่งนิยม
นายปฎิพัทธ์ มีทอง
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
15 AO15 พัดลมระบายอากาศ นายภัคพล แก้วศรี
นายเจนณรงค์ บุญช่วย
นายเฉลิม เดิมหมวก
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
16 AO16 เครื่องช่วยยกและประคองล้อรถยนต์สำหรับงานซ่อมบำรุง นายพิริยะพงศ์ สงคง
นายณัฐวุฒิ จงจิตต์
นายขนบ เพชรซ้อน
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
17 AO17 ระบบถังลมสำรองป้องกันเบรกล็อกสำหรับรถบรรทุก/รถโดยสารขนาดใหญ่ นายนิมะสูรี ดอรอแม
นายแวอาฟันดี หะยีแวอูเซ็ง
นายพช แก้วเขียว
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
18 AO18 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นายนูรอิรฟัตร์ เจ๊ะฮะ
นายอาเมรูณ สิรอมา
นายขนบ เพชรซ้อน
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
19 AO19 เครื่องให้อาหารปลากึ่งอัตโนมัติ นายกิติกร แซ่ลี
นายธนพล พละ
นายกุศล พรหมจันทร์
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
20 AO20 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องทดสอบอัลเทอร์เนเตอร์ นายพงศ์พิสุทธิ์ ศรีผ่อง
นายมานพ ภาคภูมิ
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
21 AO21 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่อง Free Energy นายวีรวิชญ์ หัชบูรณ์
นายเมธิชัย ไพบูลย์สมบัติ
นายชริน นวลละออง
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
22 AO22 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดยางจักรยานยนต์ขนาดล้อไม่เกิน 14 นิ้ว นายธนพัฒน์ ไชยชาญยุทธ์
นายธนันชัย เดิมพรม
นายชัชวิน กันภัย
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
23 AO23 ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของแผ่นชิ้นไม้อัดจากไม้ไผ่รวก นายอัฟฟาน บาเหมบูงา เทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
24 AO24 ศึกษาความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะกํา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ที่มีต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นายจิราวัฒน์  ปานสง เทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
25 AO25 การสูญเสียของวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนรูสะมิแล จังหวัดปัตตานี นายธีรวัฒน์ บุญปัญญา เทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
26 AO26 การสร้างและหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องรีดใบกะพ้อ นายอนันดา เจะพงค์
นางสาวรจนา บุรีเรือง
นายปณวัฒน์  แก้วนิล
นายศิริชัย รอดบัวทอง
นายขรรค์ชัย กาละสงค์
เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กลุ่ม A เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรม ภาคโปสเตอร์    จำนวน 26 เรื่อง
27 AP01 เครื่องขยายช่องสัญญาณเอาต์พุตโพรเทคชั่นรีเลย์ นายบูรฮาน ลาเตะ
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
28 AP02 แอพลิเคชั่นการส่งข้อมูลเบิกมิเตอร์ในงานตรวจมาตรฐานระบบไฟฟ้าในบ้าน นายณัฐกาญจน์ บุญณฤมิตร
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
29 AP03 สร้างและออกแบบกล่องกักเก็บพลังงานไฟฟ้า นายภานุวัฒน์ วิโสจสงคราม
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
30 AP04 อุปกรณ์ชวยดึงสายไฟฟ้าแรงต่ำ นายธนกร ชาโพธิ์
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
31 AP05 กล่องเก็บเครื่องมือช่างอเนกประสงค์ นายอาดินัน สามะอาลี
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
32 AP06 ระแบบแจ้งเตือนไฟดับผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ นายมูฮำหมัดรุสลัน แลแร
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
33 AP07 เครื่องแจ้งเตือนไฟฟ้าสายส่งแรงตํ่าดับผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์(กรณีศึกษาบ้านสะนอ) นายชลธาร ทองโอ
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
34 AP08 อุปกรณ์ดึงสาย THW-A ในงานปรับปรุงสายส่งแรงต่ำ นายซารีฟ โตะเวาะหลง
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
35 AP09 ชุดสาธิตการเปิด-ปิดไฟด้วยเสียง นายนบี๊ล แม
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
36 AP10 เครื่องตรวจจับควันและก๊าซ นายนิอารีฟีน ดาแม
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
37 AP11 เครื่องเปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าในสายส่งเข้าบ้านเรือน นายสลาม ยามาลีเยาะ
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
38 AP12 เครื่องแจ้งเตือนระดับน้ำ Underground Water Tank ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ นายอดินันต์ เจ๊ะแต
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
39 AP13 กล่องจ่ายไฟฟ้าสำรองเคลื่อนที่ นายอันวาร์ ดออลาะ
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
40 AP14 ตู้จ่ายไฟสามเฟส AC/DC นายอับดุลฮาเล็ม เจะแม
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
41 AP15 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติ แบบ 2 เซ็นเซอร์ นายอัฟฟาน  มะดีเยาะ
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
42 AP16 ชุดทดสอบหลอดไฟแสงสว่างแบบเคลื่อนที่ นายอัมรู บาฮะ
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
43 AP17 ชุดควบคุมน้ำรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ นายฮาฟิต มะมิง
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
44 AP18 ชุดแจ้งเตือนวัดระดับน้ำส่งสัญญาณผ่านแอพพลิเคชันไลน์ นายอับดุลเลาะ วิชา
นายฮาซัน มะยีแต
นายสารทูล เพ็ชรคมขำ
นายธวัชชัย สุขสันติดิลก
นายนิอับดุลเล๊าะ ปานาวา
เทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
45 AP19 ศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังในอำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี นายนพดล หมอกมา เทคโนโลยีก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
46 AP20 เครื่องทดสอบประสิทธิภาพหัวฉีดดีเซล นายสุไลมาน ฮาแว
นายมะรอซาลี มะมิง
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
47 AP21 การพัฒนาเครื่องช่วยยกล้อรถยนต์ นายบรรดัร คาเร็ง
นายมูฮัมหมัดอากิพ แวดาโอะ
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
48 AP22 เครื่องมือถอดสปริงวาล์ว นายรุสกี มะสะอาว
นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอุบง
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
49 AP23 รถมอเตอร์ไซค์ไฮบริด นายสมหมาย คณะทอง
นายทนงศักดิ์ ทองไชย
เทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
50 AP24 การสร้างและหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องรีดปลากุเลากึ่งอัตโนมัติ นายนิวัฒน์ ไหมคง
นายพงศ์พิพัฒน์ นุ่นทองหอม
นายณัฐธัญ สู่สม
นายจิรเมธ แซ่ไว
นายขรรค์ชัย กาละสงค์
เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
51 AP25 การสร้างและหาสมรรถนะการทำงานของเครื่องหยอดเมล็ดทานตะวัน นายณัฐนันท์  ปลอดเทพ
นายธวัชชัย พรหมจรรย์
นายสิรภพ ทองสี
นายจารุพงศ์  ชัยยัง
นายขรรค์ชัย กาละสงค์
เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
52 AP26 การสร้างและหาประสิทธิภาพของโอ่งคั่วถั่ว นายวรวิช สายชนะพันธ์
นายอารีฟีน ชอบหวาน
นายสิรวิชญ์ เรืองแก้ว
นายถิรวัฒน์ แก้วทอง
นายขรรค์ชัย กาละสงค์
เทคโนโลยีการผลิต วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
กลุ่ม B เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาและสังคม   ภาคบรรยาย  จำนวน 9 เรื่อง
53 BO01 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล นางสาวเพชรดา ไข่คง
นางสาวกัลยาณี ไพโรจน์
นางสาวดารารัตน์ สุวรรณ
นางสาวเนตรดาว  แซ่หล่าย
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
54 BO02 ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกพริกเขียวสายพันธ์พันธ์ซุปเปอร์ธันเดอร์ F1 กรณีศึกษาแปลงสาธิตของชุมชนควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวเปล่งฉวี ช่วยแท่น
นายกฤตธิฎา รักษ์ทอง
นางสาวณัฐกานต์ แก้วหล้า
นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
55 BO03 โครงการศึกษาความพึงพอใจต่อการชำระค่าบริการสาธารณูปโภคของเทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นางสาวกุลนันท์ ไชยชาญยุทธ์
นางสาวฐิติวรรณ ขวัญทอง
นางสาวรัมภาพร พัฒนคุณางกูร
นางสาวเนตรดาว แซ่หลาย
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
56 BO04 การพัฒนาระบบยืมคืนอุปกรณ์เครื่องมือช่างบริษัทแอนิแวร์ นายชุมพล คงทอง
นายภูดิศ วิริยะกำธร
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
57 BO05 การพัฒนาระบบสมัครเรียนออนไลน์ สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี นางสาวสุจิตรา ประดิษฐ์แก้ว
นายวิทยา สาหลำหมะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
58 BO06 การพัฒนาระบบจองคิวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล    รูสะมิแล จังหวัดปัตตานี นางสาวโสรยา แวกาเดร์
นายมูฮัมหมัด มะดงแซ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
59 BO07 การพัฒนาระบบจองตั๋วรถตู้ออนไลน์สถานีขนส่งปัตตานี นายอาราฟัร มะกุล
นายมูฮัมหมัดอาริฟ หยีดาโอะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
60 BO08 ระบบเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ออนไลน์กรณีศึกษาในงานพัสดุวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี นายชัชพล ระบิลคดี
นายจิตติพงษ์ พรหมสุวรรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
61 BO09 การพัฒนาระบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ Youth Camp for Thailand ประจำภาคใต้ นางสาวซอฟียะห์ บากา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กลุ่ม B เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาและสังคม   ภาคโปสเตอร์  จำนวน 14 เรื่อง
62 BP01 การพัฒนาระบบร้านออเดอร์อาหารตามสั่งผ่านเว็บไซต์ นายกนกศักดิ์ พุทธวิโร
นายกล้าณรงค์ ปานทอง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
63 BP02 การพัฒนาเว็บไซต์ ระบบยืมคืนหนังสือห้องสมุด นายปิยพัทธ์ ชูนิ่ม
นายกษิดิ์เดช แซ่เตีย
นางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
64 BP03 การพัฒนาเว็บไซต์องค์การนักศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นางสาวสุกัลยา สุธรรมดำรง
นายสุวิจักขณ์ ศรีขาวนางจงศิริ เรืองทองเมือง
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
65 BP04 การพัฒนาแอปพลิเคชัน “ระบบ Smart Money” นางสาวอามาณี ยีโกะ
นางสาวอัซนา รามันอะนางดวงใจ งามศิริ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
66 BP05 การพัฒนาแอปพลิเคชั่น สื่อการเรียนการสอน รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รหัสวิชา (20001-2001) นางสาวฟาติน ยีเฮง
นางสาวฟิตรีย์ หะยีสาแม
นายซูฟียัน แวดือรามัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
67 BP06 ระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) นายฟาเดลลี สาแม
นายณะมาน บินมะหามัดดิน
นายรภัทรธรณ์ ชุมแก้ว
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
68 BP07 บทความโครงงาน การพัฒนาเกมหนูน้อยนักผจญเพลิง ด้วยโปรแกรม Construct 2 นางสาวนูรอาตีกะ อาแวเลีาะ
นายณุมาน บินมะหามัดดิน
นายเฟาซาน สุวรรณมงคล
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
69 BP08 การศึกษาผลตอบแทนการทำน้ำตาลโตนดของเกษตรกร นางสาวชฎาพร ศรีเมือง
นางสาวอทิตยา ชอบหวาน
นางสาวพจนี แสงมณีนางสาวเนตรดาว  แซ่หล่าย
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
70 BP09 การพัฒนาการจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อการพึ่งตนเองในชุมชนหมู่ที่ 8 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นางสาววรรณา ยีตำ
นายธัญพิสิษฐ์ สงสังข์
นางสาวกัญจนพร แก้วมณี
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
71 BP10 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลการตัดสินใจซื้อ ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนของผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา นางสาวกนิษฐา ทองสุวรรณ
นางสาวนวินดา จีนเมืองนางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
72 BP11 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดเก็บภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นางสาวภัสดากรณ์ วงศ์ช่วย
นางสาวภาวิณี อุไรวงศ์
นางสาวนภัสวรรณ มะหะหมัด
นางสาวเนตรดาว แซ่หล่าย
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
73 BP12 ศึกษาความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายผ่านอินเตอร์เน็ต ของประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา นางสาวสุไรด้า สะอะ
นางสาวมนัญชยา สาหมาน
นางสาวเนตรดาว  แซ่หล่าย
การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
74 BP13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาโลชั่นขมิ้นชัน นางสาวณัฐสุดา สายทองแท้
นางสาวณัฐชา ชูเพ็ชร
การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสตูล
75 BP14 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสระผมจากสารสกัดขมิ้นชัน นางสาวซาฟีร่า ยะระ
นางสาวปวีณา ปกติง
การตลาด วิทยาลัยเทคนิคสตูล
กลุ่ม C  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านคหกรรม อาหาร เกษตรและประมง ศิลปกรรม  ภาคบรรยาย  จำนวน 2 เรื่อง
76 CO01 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แคบวัวไมโครเวฟ นางสาวมารีนี ดางา
นางสาวนุรีซันร์ เจ๊ะเต๊ะ
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
77 CO02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำอ้อยคีเฟอร์ชนิดผงด้วยวิธีเคลือบผิวน้ำตาล นายอารีฟีน สาแลหมัน
นางสาวนูรฟาอีซาร์ เจะแต
นางสาวดีลา เถาะ
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
กลุ่ม C เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านคหกรรม อาหาร เกษตรและประมง ศิลปกรรม  ภาคโปสเตอร์  จำนวน 3 เรื่อง
78 CP01 การพัฒนาแผ่นฟิล์มบริโภคได้จากเนื้อลูกตาลอ่อน นางสาวนุรฟิรดาวร์ สหะวัน
นางสาวอิลฮาม เปาะหะ
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
79 CP02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหมักฟังก์ชั่นจากน้ำตาลสด นายสุไลมาน นาคทิม
นายไชยรุส ปูเต๊ะ
นางสาวศลิษา ศรีสุข
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
80 CP03 ผลของการเคลือบโซเดียมอัลจิเนตต่อคุณภาพของเส้นหูฉลามเทียม นางสาวมารินี หะระหนี
นางสาวประกายแก้ว ศุภอักษร
นางสาวสูรยานี บาราเฮง
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

About Post Author

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.