สอต.3 จัดกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

🗓️ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ⏰ เวลา 09.00 น.
สอต.3 จัดกิจกรรมจิตอาสา “Big Cleaning Day” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มอบหมายให้ นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน พร้อมด้วย นายสมชาย นวลใย รองผู้อำนวยการสถาบัน นายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน นางอำพา กาญจนถาวร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ฯ นายนิพนธ์ บุญสกันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาบัณฑิต นายไชยยา คงพรหม ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ และเจ้าหน้าที่สถาบัน ดำเนินการกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
กิจกรรม “Big Cleaning Day” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดินนานัปการ ด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ได้ร่วมกันทำ กิจกรรม “Big Cleaning Day” ภายในสำนักงานและพัฒนาสาธารณประโยชน์ อาทิเช่น ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดหญ้าบริเวณหน้าอาคารสำนักงาน และทำความสะอาดหลังคากันสาด เป็นต้น
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 01 พฤษภาคม 2567

About Post Author