ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ขอบเขตงาน TOR จ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าอาคารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

ประชาพิจารณ์ งานขยายเขตไฟฟ้า

โครงการจ้างก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย-ไฟฟ้าอาคาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 1,586,300 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน-)

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างเขตงาน (TOR) (เอกสาร)

 

About Post Author