ประชุมคณะผู้ประสานการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วนวมินทราชูทิศสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

**วันที่ 1 กรกฎาคม 2567** – ดร.ประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะผู้ประสานการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วนวมินทราชูทิศสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ ชั้น 2 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
🌟 โดยมี ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 พร้อมด้วย นางสาธิตา ทันตเวช รองผู้อำนวยการสถาบัน นายสมชาย นวลใย รองผู้อำนวยสถาบัน นายพัลลภ มานพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน นายสมศักดิ์ ไชยโสดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายสัญญา ขยายวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ นายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์ ครูชำนาญการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และนางสาวรักษ์พิพา มุ่งงามวิจิตร หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมฯ
📌 การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือข้อราชการและพิจารณาวางแผนดำเนินงาน รวมถึงกำหนดรูปแบบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนให้การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วนวมินทราชูทิศสงขลาเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
📌 นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาแผนการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและเพิ่มโอกาสในการหางานทำ การฝึกอบรมดังกล่าวจะครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาอาชีพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
📌 ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่าย การจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วนวมินทราชูทิศสงขลาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศในอนาคต
👨 PR สอต.3 : พิชญภัทร์ นุ่นทิพย์
☎️ Tel. 074 212 515 , 074 212 517
🌐 website : www.ives3.ac.th
🗓️ Date : 01 กรกฎาคม 2567

About Post Author