ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่1/2562

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่1/2562

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 นายเจริญ บางเสน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการครั้งที่1/2562 เพื่อพิจารณาหลักสูตรระดับตำกว่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอุตสาหกรรม ขอวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี และสาขาวิชาการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี และพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและพิจารณาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.