โครงการ The Network of speaking for communication due to ASEAN 2015 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 โครงการ The Network of speaking for communication due to ASEAN 2015 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 มีความตระหนักและเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ซึ่งต้องพัฒนาสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษให้ได้มาตรฐานตรงตามเจตนารมณ์ของสถาบันฯ โดยครู อาจารย์ผู้สอน คือต้นแบบที่สำคัญในการต่อยอดด้านภาษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีโครงการจัดอบรมภายใต้ชื่อโครงการ The Network of speaking for communication due to ASEAN 2015 ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.