ประชุมความร่วมมือระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาวิศวกรรมจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่19 – 20 มีนาคม 2562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ประชุมความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษาวิศวกรรมจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม (Innovative Technology) ให้พร้อมก้าวสู่ THAILAN 4.0 ณ ห้องสุคนธาC โรงแรมเซนทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.