ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่3/2562

ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานประชุมสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 3/2562 เพื่อพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ระดับเทคโนโลยีบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง, พิจารณาบุคคลเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน, พิจารณาอนุมัติให้ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.