งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี