ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ครั้งที่ 4/2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เป็นประธานประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เพื่อพิจารณา อนุมัติให้ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และพิจารณาอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาและอนุมัติให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคฤดูร้อน ณ ห้องนพเก้า สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.