แบบประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)

แบบประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)

https://sites.google.com/site/strategicives3/

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.