พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก http://www.violence.in.th/publicweb/pdf/mou/pfly62.pdf
#ประชาสัมพันธ์_ives3

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.