ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของครูฝึกในสถานประกอบการ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงกำหนด ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมน่านเจ้า โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวน์เวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.