ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของครูฝึกในสถานประกอบการ พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กฎกระทรวงกำหนด ระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมน่านเจ้า โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวน์เวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศรับสมัคร
2. คำร้องขอสมัคร
3. ใบสมัคร