ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2562

9 กันยายน 2562 : นายเจริญ บางเสน กรรมการสภาสถาบัน ประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 พร้อมด้วย นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมพิจารณาเห็นชอบผู้อำนวยการ และผู้แทนครูหรือคณาจารย์เป็นคณะกรรมการวิชาการและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ การการและผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย คณะกรรมการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบคุณสมบัติอาจารย์พิเศษสอนในระดับ ปริญญาตรี ตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556

                                                                                             

ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จำนวน 1 อัตรา ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2562 (วัน เวลา ราชการ) ภาคเช้า 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ประกาศรับสมัคร [ดาวน์โหลด]
• ใบสมัคร [ดาวน์โหลด]
• แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป [ดาวน์โหลด]