ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2562

9 กันยายน 2562 : นายเจริญ บางเสน กรรมการสภาสถาบัน ประธานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 พร้อมด้วย นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ร่วมพิจารณาเห็นชอบผู้อำนวยการ และผู้แทนครูหรือคณาจารย์เป็นคณะกรรมการวิชาการและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการ การการและผู้ช่วยเลขานุการตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วย คณะกรรมการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และพิจารณากลั่นกรองเห็นชอบคุณสมบัติอาจารย์พิเศษสอนในระดับ ปริญญาตรี ตามข้อบังคับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556

                                                                                             

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.